CLICK!!

Sunday, June 26, 2011

zomok bu shi leh! =(

zomok ni bu shi neh!

ru guo ni shi de hua, fu tang dao huo, fen shen sui gu, wo dou hui zao ge li you zhao ni...

zomok ni bu shi neh!!!! T.T

그리워해요, 공주님...

No comments: